Се организираат  различни обуки за неискусни преведувачи за да им се помогне  подобро и полесно да се справат со предизвиците  со кои ќе се сретнат во иднина, обуки од областа на:

менаџментот,

ИКТ,

екологија,

развивање на различни компетенции,  итн.