ФИЛИП М“ ДООЕЛ Битола, Агенција за преводи и посредување постои веќе десет години и успешно работи во градот Битола,   но и во  регионот.  Агенцијата  врши  превод на пишани,стручни и судски заверени преводи, како и консекутивен и симултан превод на повеќе од 28 јазици. Преведувачите кои се ангажирани се професионално обучени  и овластени од Министерството за правда на Република Македонија.

Во текот на своето работење  Агенцијата    соработува со повеќе компании, служби на локалната власт, невладини организцаии, приватни лица,  библиотеки  и други културно  значајни институции.

Па така преведени се следните објавени книги:   

„Значајни личности за Битола“ издадена од НУУБ „Климент Охридски“ Битола 2007;

„Значајни личности за Битола-писатели“ издадена од НУУБ „Климент Охридски“ Битола 2008;

„Книжевен зборник на битолските писатели“ издадена од НУУБ „Климент Охридски“ Битола 2009;

„Библиотеките во Битола“ издадена од НУУБ „ Климент Охрдиски“ Битола 2009;

„Битола, љубов моја“ препев на книга со поезија од Панде Манојлов 2009;

превод на ДВД за НУУБ „ Климент Охридски“ Битола 2008;

превод на предговор кон „Каталогот на стари и ретки книги“ издадена од НУУБ „ Климент Охрдиски“ Битола 2009;

„Значајни личности за Битола –култура“ издадена од НУУБ „ Климент Охридски“ Битола 2010;

„12 чекори до здравје со Тианши“ издадена од Агенција за преводи и посредување „Филип М“ 2006.

Извршен е превод за следните компании:

Превод на тендерска документцаија МХЦ Злетово

Превод на елаборат за фабрика за прочистување

Наставни програми за Технички факултет Битола, Економски факултет Прилеп Висока медицинска школа, Воена акдемија

Елаборат за Сокомак Битола

Превод на книга за менаџирање со човеки ресури за Сокомак Битола

Технички спецификации за ФОД Битола и РЕК Битола

Превод на Багер за Такраф за ФОД Битола

Прирачник Ракување со нестандардни делови во текот на производтсвото и монтажа за ФОД Битола

Прирачник за употреба QY25 машина за РЕК Битола

Прирачник за употреба QY8Е машина за РЕК Битола

Тендерска документација за ФОД Битола Сектор за лигнит и посебни рударски побарувања за машинска опрема

Тендерска и друга документација за Железнец Демир Хисар

Тендерска и друга документација за Идеал Шипка Битола

Тендерска и друга документација за Млекара ИМБ Битола

Тендерска и друга документација за Бусе Мак Битола

Тендерска и друга документација за Тера Македонија Битола

Тендерска и друга документација за Марковски Компани Битола

Превод на стандарди за земјоделство за ЗК Пелагонија

Превод на каталози за Семпер невалдина организација

Превод на каталози,статут и друга документација за Биосфера невладина организација

Превод на каталози,статут и друга документација за Тогетхер Маседониа невладина организација

Тендерска и друга документација за ЗЕТА ПЛУС Битола

Тендерска и друга документација за ЈП Водовод Битола

Тендерска и друга документација за Општина Битола

Тендерска и друга документација за Основен суд Битола

Документација за туристички агенции Битола

Во текот на нашето повеќегодишно работење секојдневно се работи со најразлична документација, превод на семинарски, магистерски како и докторски  тези.

Учесници сме  во повеќе европски  проекти како од „Пелагонија/Флорина-ЗОО Иноватива“-финансиски подржана од делгацијата  на ЕУ во Скопје (CRIS/2009DN021101 CN307/701)

“Подршка на жените Роми во пристапот на пазарот на трудот во Република Македонија“- финансиски подржано од ЕУ преку Министерството за Финансии на Република Македонија (09-380 46/1)

Проект во рамките на програмата Еразмус + „Стекнување на европски искуства подобри јазични компетенции“ Англија 2014

Учество во проект „Креирање на  кластери за биомаса “- Интерег ИПА Програмата за погранична соработка „Грција- Република Северна Македонија 2014-2020“

Во Ноември 2019 е потпишан и договорот за екслузивен застапник за ЕЅВ за Република Северна Македонија и Србија